مدیریت بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان

مدیریت بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان

 

سرکار خانم میرعبدالحق

سمت : مدیر داخلی بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان