واحد بهداشت حرفه ای و محیط

مسئول بهداشت محیط : خانم زهرا یوسفی
 
مسئول بهداشت حرفه ای : احسان هاتفی


شرح وظایف:

        1.        آشنا نمودن مدیران ، اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشتکار و کارکنان با جایگاه بهداشت حرفه أی دربیمارستان جایگاه بهداشت حرفه أی در قوانین ایران و اثرات مثبت رعایت دستورالعملهای بهداشت حرفه أی در سلامت شاغلین
        2.        تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارو طرح مسائل و مشکلات حفاظت و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه پیشنهادات لازم به مدیر بیمارستان جهت رفع نواقص و سالم سازی محیط کار
        3.        ارسال صورتجلسات کمیته به مرکز بهداشت مربوطه بر اساس فرم پیشنهادی به روش بررسی تصمیمات جلسه قبلی و سپس اتخاذ تصمیمات جدید و مشخص نمودن مسئول  پیگیری
        4.        شناسائی شغلهای موجود و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار و ارائه راه حلهای متناسب جهت کنترل و ارائه پیش نویس دستورالعملهای لازم جهت انجام کار سالم و بهداشتی به منظور پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی شیمیائی ارگونومیکی ، بیولوژیکی و روانی محیط کار
        5.        برنامه ریزی جهت اندازه گیری حداقل سالی یکبار عوامل زیان آور محیط کار و اقدامات کنترلی و ارسال نتایج به مرکز بهداشت مربوطه .
        6.        بررسی و بازدید بهداشتی طبق برنامه زمانبندی شده از تسهیلات بهداشتی و تاسیسات و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع انها.
        7.        همکاری و تشریک مساعی با کارشناسان بهداشت حرفه أی و بازرسان کار جهت اجرای مقررات حفاظتی و بهداشت کار.
        8.        توجیه و آشنا سازی شاغلین نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
        9.        همکاری با مدیران در تهیه دستور العملهای لازم برای انجام کار مطمئن ، سالم و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار و متناسب بودن لوازم با نوع کار.
       10.       پیشنهاد به مدیر بیمارستان جهت تشویق  شاغلینی که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند.
       11.       پیگیری لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و ادواری به منظور پیشگیری از ابتلاء شاغلین به بیماریهای ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه .
       12.       تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات کارگری ( قبل از استخدام و دوره أی )برای شغلهای موجود و تهیه جدول آزمایشات روتین و اختصاصی شغلهای موجود با همکاری پزشک متخصص طب کار و یا پزشک عمومی دوره دیده طب کار مجاز ( 25 امتیازی )
       13.       اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه أی از طریق مدیر بیمارستان به مرکز بهداشت مربوطه و همکاری در تعیین شغل مناسب برای شاغلینی که به تشخیص شورای پزشکی به بیماریهای حرفه أی مبتلا شده و یا در معرض ابتلاءآنها قرار دارند ( موضوع تبصره 1 ماده 92 قانون کار )
       14.       ثبت آمار حوادث و بیماریهای ناشی از کار شاغلین و تعیین ضریب تکرار و ضریب شدت سالانه حوادث و ارسال به مراکز بهداشت مربوطه .
       15.       نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار .
       16.       کلیه اقدامات در زمینه سالمسازی محیط کار ( - تهویه مناسب - مبارزه با حشرات و جوندگان موذی ، تامین آب بهداشتی سالم ، نظارت بر جمع آوری صحیح و دفع بهداشتی زباله و فاضلاب )
       17.       بررسی خلاصه نتایج معاینات سالیانه و مشخص نمودن رابطه معنی دار بین نتایج معاینات و عوامل موجود محیط کار به تفکیک شغل و بیماریهای اعضای بدن و ارسال نتایج به مرکز بهداشت مربوطه .
       18.       شرکت در دوره های بازآموزی و گردهمائیهای مربوطه در جهت افزایش اطلاعات علمی در زمینه بهداشت حرفه أی
       19.       آموزش شاغلین در نحوه کاربرد وسائل آتش نشانی و اطفای حریق
       20.       بازدید مستمر از سیستمهای حفاظتی موجود در بیمارستان از قبیل سیستم اطفاء حریق ، دربهای خروج اضطراری ، پلکان ، نرده ها و غیره
       21.       آشنائی با الزامات و مقررات استاندارد OHSAS و RISK ASSESMENT و HSE و ....
       22.       آشنائی با مبانی کامپیوتر و برنامه OFFICE و...
       23.       ارسال قرارداد تمدید فعالیت کارشناس با بیمارستان تا یک هفته بعد از عقد قرارداد به مراکز مربوطه
       24.       ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده ، نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار ، فرم 3-111 ( جمع بندی خلاصه معاینات کارگری) و عوامل زیان آور کنترل شده به مراکز مربوطه
       25.       تهیه لیست ایمنی مواد شیمیائی  اعم از مواد اولیه بینابینی و تولیدی ( MSDS)