نیروی انسانی

نیروی انسانی

ناممیثم
     
   
نام خانوادگیسربندی فراهانی

  
سمتمسئول امور اداری

شرح وظایف امور اداری:

    1- ارائه آمار و اطلاعات پرسنل رسمی – طرحی – پیمانی

    2- کنترل وضعیت حضور و غیاب پرسنل

    3- تهیه لیستهای   لباس – عیدی در سال

    4- انجام امور ارتقاء شغلی

    5- صدور کلیه احکام پرسنلی ( حقوق و مزایا – مرخصیها – نوبتکاری و ...)

    6- تائید لیست اضافه کاری ماهیانه

    7- انجام مکاتبات اداری و پرسنلی

    8- امور رفاهی کارکنان

    9- امور بیمه و بازنشستگی