پیام ریاست

              خرم آنکس که در این محنت گاه                                                خاطری را سبب تسکین است

بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان با هدف بهبودی و رضایتمندی بیماران در زمینه ارائه خدمات درمانی با عزمی راسخ در سایه تلاش های شبانه روزی همکاران با هدف التیام رنج و آلام ناشی از بیماری افتخار ارائه خدمات درمانی و آموزشی بهینه را به مردم عزیزمان دارد.

تلاش ما آنگاه به ثمر می نشیند که دردمندی سلامتی خویش را بازیابد و دستی به نشانه شکر به آسمان بلند کند.