مددکاری

مسئول مددکاری:
خانم محیا بیات

شرح وظایف مددکار اجتماعی
1)تهیه و تنظیم مدارک لازم برای استفاده از اعتبارات مالی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل و پیگیری تا دریافت وجه از کمیساریا
2)تشویق نمودن بیماران به استفاده از یکی از بیمه های اجتماعی و راهنمایی قدم به قدم آنها تا حصول نتیجه
3)تشویق نیکوکاران و کار فرمایان به ایجاد مراکز خدمات اجتماعی و جذب افراد خیر جهت رسیدگی به خانواده های بی بضاعت
4)تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی بهداشتی به مددجویان
5)مصاحبه و بررسی مسائل و مشکلات بهداشتی ، درمانی ، خانوادگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، حقوقی ،بیماران
6)تشکیل پرونده اجتماعی برای مواد طولانی مدت
7)بررسی امکانات و استفاده از منابع برای بیماران و اتخاذ راه حلهای مناسب جهت رفع مشکل آنان
8)بررسی وضعیت مالی بیماران و اعلام نظر تخصصی و حل مشکلات پرداخت هزینه های در مانی از محل اعتبارات مصوب و سایر منابع موجود
9)مشاوره و ایجاد ارتباط مطلوب و سالم بین بیمار ، موسسه ، خانواده به منظور حل مشکل انها
10)تهیه گزارش نهایی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیماران و ارائه آن به مقام مافوق
11)پیگیری اقدامات مددکاری تا حصول نتیجه و قادر سازی بیماران و سایر مددجویان
12)تماس با موسسات در مانی در ارتباط با هماهنگی و کاهش مشکلات بیماران بستری و سرپایی که به درمان نیاز دارند
13)راهنمایی و هدایت بیماران به مراکز تهیه وسایل پزشکی و کمک پزشکی
14) راهنمایی و هدایت بیماران جهت استفاده از خدمات بیمه ای و تصمیم و گسترش بیمه همگانی
15)تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی ، اجتماعی بیماران و ارائه به کمیسیون های پزشکی و از کار افتادگی می باشند
16)مشارکت در تحقیق و پژوهش پیرامون مسائل اجتماعی موثر بروز بیماریها و روند درمان
17)تهیه بانک اطلاعاتی در مورد منابع اجتماعی ، رفاهی و پزشکی موجود در جامعه و به روز نگاه داشتن این اطلاعات
18)شناسایی بیماران مشکل دار در استفاده از خدمات درمانی و بیمارستانی و ارائه راه حل و تلاش جهت حل این مشکل
19)ثبت دفتری اطلاعات مربوط به بیماران سرپایی و بستری در واحد جهت ارائه عملکرد ماهیانه یا سالیانه
20)پیگیری امور اجتماعی بیماران در زمان بستری و پس از ترخیص تا بهبودی کامل
21)ارتباط و همکاری با سازمانهای اجتماعی موجود در جامعه و استفاده از آنها به نفع بیماران و خانواده ایشان
22)بازدید منزل بیماران در صورت ضرورت بنا به تشخیص مسئول واحد
23)تهیه گزارش ها ، آمارهای مربوطه و انجام مکاتبات لازم
24)بررسی و پیگیری مسائل مربوط به کودک آزاری و وقوع جرم و جنحه در مورد کودکان مراجعه کننده به بیمارستان
25)مشارکت دربرنامه های کنترل و پیشگیری بحرانهای اجتماعی
26)همکاری و مشارکت در بحرانهای طبیعی از طریق اداره مددکاری و ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت متبوع
27)پاسخگویی و اعلام نظر تخصصی در خصوص بیماران و خانواده ایشان به مراجع مرتبط
28) انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق