بلوک زایمان

بلوک زایمان

نام سرپرستار : خانم ام کلثوم تبرته فراهانی (کارشناس ارشد مشاوره مامایی)
 محل بخش : طبقه اول

 تلفن بخش :226

 

تعداد تخت :  (2 لیبر ،2 عدد زایمان، 1 عدد پست پارتوم، ا عدد باردار پرخطر)

 

نوع بیماران بستری در بخش زایمان :

1)      مادرانی که برای زایمان مراجعه می کنند و بستری می شوند .

2)     مادرانی که مشکل در بارداری دارند و باید تحت مراقبت باشند .

 

عملکرد های بخش زایمان:

1)      زایمان فیزیولوژیک

2)     زایمان بیدرد غیردارویی

3)    مانیتورینگ انقباضات رحمی

4)    گرفتن NST

5)    برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان

 عملکردهای بخش پست پارتوم:
ادمین یا پذیرش بیماران جدید ، کنترل خونریزی، کنترل نوزاد، آموزش شیردهی و بهداشت کودک و مادرنظارت بر وضعیت بیمار، گزارش نویسی، پیگیری آزمایشات و خونگیری، پیگیری و تزریق رگام، پیگیری سونوگرافی و یا مشاوره مورد نیاز بیماران، کنترل بیماران بعد از زایمان تا ترخیص