تغذیه و رژیم درمانی

مسئول واحد تغذیه و رژیم درمانی:

آقای ابوالفضل بابایی

 

شرح وظایف کارشناس تغذیه و رژیم درمانی با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو به شرح زیر می باشد:
        1.        تنظیم برنامه های هفتگی،ماهیانه وفصلی برای تهیه غذا
        2.        برآورد روزانه مواد غذایی
        3.        نظارت بر انبارش مواد غذایی
        4.        کنترل کیفیت مواد ورودی به آشپزخانه
        5.        نظارت بر آماده سازی مواد غذایی و در نهایت طبخ
        6.        تهیه وتدوین فرمولهای خاص غذایی برای بیماران
        7.        دستور تهیه مایع گاواژ ICU و بخشها و نظارت بر آماده سازی و تقسیم آن
        8.        تفکیک لیست ارسالی از بخش ها و محاسبه تعداد بیماران رژیمی با توجه به رژیم مربوطه و رژیم غذایی معمولی بیماران بستری و نصب آمار در آشپزخانه
        9.        مشاوره تغذیه ورژیم درمانی بیماران بستری با توجه به درخواست پزشک مربوطه
      10.      پیشنهاد انجام آزمایشات لازم ازموادغذایی خام وپخته وپیگیری نتایج آن ازمسئول مربوطه
      11.      نظارت برفعالیت کارکنان تحت سرپرستی
      12.      تشکیل جلسات کمیته تغذیه بیمارستانی وبحث وتبادل نظر با اعضاء کمیته در خصوص چالشهای موجود و استفاده از مهارتهای حل مشکل
      13.      شرکت در دوره های آموزشی به منظور به روزکردن دانش ومهارتهای مورد نیاز
      14.      بررسی میزان رضایتمندی افراد تحت پوشش خدمات تغذیه ای بیمارستان
      15.      آموزش تغذیه ای پرسنل تحت سرپرستی
      16.      آموزش تغذیه ای پرسنل بیمارستان جهت ارتقاء دانش تغذیه ای
      17.      ارائه گزارشازفعالیتها ومشکلات بهمدیریت بیمارستان
      18.      انجام سایر اموری که درحدود وظایف ومسئولیتهای تعیین شده ازجانب ما فوق ارجاع میگردد