ریاست بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان

ریاست بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان

رئیس بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان
دکتر محمد نعمتی