خدمات عمومی

مسئول خدمات:

خانم زهرا یوسفی


خدمات آقا مسئولیت انجام کلیه امور خدماتی بیمارستان را زیر نظر مستقیم مسئول خدمات به شرح ذیل عهده دار است:
1-    کسب دستورات از مقام مافوق
2-   پوشیدن لباس کار مرتب و اتو زده و متحدالشکل
3-   نظافت کلیه اتاق های بخش راهرو و کلیه قسمت های بخش
4-   نظافت، شستشو و گندزدایی کلیه دستشویی ها، توالت ها و حمام ها در هر شیفت با رعایت اصول بهداشتی و ایمنی
5-   انتقال نمونه های آزمایش، خون و ادرار و... به آزمایشگاه
6-   همراهی و حمل بیمار برای انجام مشاوره و اعمال پاراکلینیکی (سونوگرافی، رادیولوژی، CT و...)
7-   تهیه مواد ضدعفونی کننده در هر شیفت و اطلاع از چگونگی مصرف آنها
8-   انجام و کمک در تعویض لباس و ملحفه بیماران
9-   تحویل به موقع البسه و ملحفه از رختشویخانه
10-   نظارت بر تمیز بودن البسه تحویلی از رختشویخانه
11-   تخلیه سطل های زباله بخش در هر شیفت و جایگزین نمودن کیسه زباله همان رنگ و گندزدایی روزانه کلیه سطل های بخش
12- جمع آوری و حمل مجزای انواع پسماند و برچسب زدن در ساعات معین
13- انتقال به موقع زباله های شبه خانگی به جایگاه موقت زباله ها
14- انتقال به موقع زباله های عفونی به سایت امحاء پسماندهای ویژه
15- شستشو و گندزدایی تی شویخانه در هر شیفت
16- شستشو و گندزدایی روزانه بین های حمل زباله و البسه بخش
17- انتقال کپسول های اکسیژن خالی و تحویل کپسول های اکسیژن پر در پایان هر شیفت
18- دادن لوله و لگن به بیماران و کمک به پرستاران در جابه جایی و چرخش بیمار در هر شیفت
19- آماده کردن بیمار قبل از عمل طبق موازین شرعی
انجام اقدامات مربوط به جسد و کمک در انتقال اجساد طبق موازین شرعی


خدمات خانم مسئولیت انجام کلیه امور خدماتی بیمارستان را زیر نظر مستقیم مسئول خدمات به شرح ذیل عهده دار است:
1-    کسب دستورات از مقام مافوق
2-   پوشیدن لباس کار مرتب و اتو زده و متحدالشکل
3-   نظافت سطوح کلیه اتاق های بخش راهرو و کلیه قسمت های بخش
4-   نظافت و گندزدایی کلیه دستشویی ها در هر شیفت با رعایت اصول بهداشتی و ایمنی
5-   انتقال نمونه های خون و ادرار و... به آزمایشگاه
6-   همراهی و حمل بیمار برای انجام مشاوره و اعمال پاراکلینیکی (سونوگرافی، رادیولوژی، CT و...)
7-   شناسایی مواد و وسایل شوینده و ضدعفونی کننده در هر شیفت و اطلاع از چگونگی مصرف آنها
8-   تهیه مواد ضدعفونی کننده در هر شیفت و اطلاع از چگونگی مصرف آنها
9-   انجام و کمک در تعویض لباس و ملحفه بیماران
10-نظافت و گندزدایی کمدها، تخت بیماران در هر شیفت
11-شستشو و تعویض کلیه وسایل مورد استفاده بیماران ترخیص شده (کمد، تخت، لاکر و...)
12-     نظافت و گندزدایی مرتب کلیه یخچال ها، شیشه ها، کاور پرونده ها، پله های پا تختی، پایه ها سرم و صندلی ها و قسمت های پایین تجهیزات پزشکی
13-     گردگیری کلیه لوازم بخش (شوفاژها، پشت پنجره ها، لامپ ها و درب ها و...)
14- شناسایی ابزارهای پزشکی و آشنایی با نحوه شستشو و گندزدایی آنها (ست های پانسمان، دستگاه ونتیلاتور، دستگاه های بخور ، ویلچر، برانکارد، الکتروشوک و...)
15- بستن ستها و آماده کردن برای تحویل به CSRجهت اتوکلاو نمودن و قراردادن در جایگاه مشخص پس از استریل شدن.
16- آماده کردن بیمار قبل از عمل و طبق  موازین شرعی و کمک در انتقال دارو و وسایل درخواستی بخش
17- کنترل سالم بودن تخت ها، روکش تشک ها، برانکاردها، ویلچر، چهارپایه کنار تخت، کم لاکر، پاه سرم و... و در صورت نقص اطلاع به مسئول بخش
18- شستشوی سطل های زباله به صورت روزانه و گندزدایی با وایتکس 2%
19- نظافت و گردگیری کلاس های آموزشی و سالن آمفی تئاتر
چیدمان ملحفه های شسته شده در کمد مخصوص به طور مرتب