نظرسنجی

1- آیا اطلاع رسانی و راهنمایی های لازم بصورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟