سنجش و ارزیابی دانشجو

تعداد بازدید:۴۸۴

کارشناس: سرکار  خانم زهرا میرزایی

شرح وظایف: 

طراحی نظام جامع ارزیابی دانشجو  درکلیه عرصه های آموزشی 
ارائه مشاوره به دفتر توسعه برای تدوین شیوه نامه اجرایی ارزیابی دانشجو
ارائه مشاوره و همکاری با دفتر توسعه در طراحی ابزارهای ارزشیابی نوین مانند پورتفولیو و لاگ بوک
 نظارت و ارائه بازخورد به دفتر توسعه برای اجرای نظام ارزیابی دانشجو (پیاده سازی شیوه نامه اجرایی) و ارتقای مستمر
و حمایت از کارکرد درست نظام ارزیابی

کلید واژه ها: سنجش ارزیابی دانشجو

آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۴۰۱