شرح وظایف

تعداد بازدید:۲۹۲۲

وظایف کلی و ارتباطات سازمانی

طراحی و تدوین ساختار سازمانی عملیاتی مورد نیاز برای تحقق شرح وظایف و پیشنهاد تعداد و مشخصات اعضای هیات علمی همکار و کارشناسان تمام وقت به معاون آموزشی دانشکده/بیمارستان
تعریف و راه اندازی واحدهای عملیاتی مرتبط با شرح وظایف (مانند آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو، ارزشیابی و سایر)
تدوین برنامه عملیاتی منطبق بر شرح وظایف مصوب و ارائه آن برای تصویب در شورای آموزشی دانشکده/بیمارستان به
صورت سالانه
تدوین شیوه نامه تعامل، همکاری و ارتباطات دفتر با مرکز مهارتهای بالینی دانشکده/بیمارستان در صورت وجود
 شرکت مسول دفتردر جلسات شورای آموزشی دانشکده/بیمارستان با حق رای به عنوان عضو دائم
ارائه گزارش عملکرد به معاونت آموزشی دانشکده/بیمارستان به صورت دوره ای
ارائه گزارش عملکرد به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به صورت دوره ای
 اجرای اقدامات خارج از شرح وظایف در صورت تصویب در شورای دانشکده و عدم تداخل با شرح وظایف مصوب

وظایف اختصاصی در حیطه برنامه ریزی درسی
همکاری با مرکز مطالعات در طراحی نظام مدیریت برنامه های درسی برای برنامه های در حال اجرا
و پایش و نظارت بر اجرا 15 2 -تدوین شیوهنامه های مدیریت برنامه ریزی درسی                                                                                              همکاری برای ارتقای کیفیت آموزشهای ارائه شده در کلیه عرصه های آموزش
 ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه های درسی
نظارت بر به کارگیری شیوهنامه های استفاده از روشهای یادگیری فعال در عرصه های آموزشی مرتبط 

 

وظایف اختصاصی در حیطه توانمندسازی
همکاری با مرکز مطالعات برای طراحی شیوه نامه اجرای برنامه توانمندسازی آموزشی شامل نیازسنجی، برنامه ریزی و
اجرای دوره برای رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی
 همکاری با مرکز مطالعات برای اجرای برنامه های توانمندسازی آموزشی برای رده های مختلف اعضای هیات علمی و
مدرسین غیرهیات علمی
 ارائه مشاوره های آموزشی به اعضای هیات علمی
 انتشار رسانه های مرتبط با آموزش پزشکی 

 

وظایف اختصاصی در حیطه سنجش و ارزیابی دانشجو

 تدوین و اجرای شیوه نامه اجرایی ارزیابی دانشجو
 مشاوره و مشارکت در طراحی ابزارهای ارزشیابی نوین مانند پورتفولیو و لاگ بوک
همکاری با مرکز مطالعات در نظارت و ارائه بازخورد بر پیاده سازی شیوهنامه اجرایی ارزیابی دانشجو

 

وظایف اختصاصی در حیطه ارزشیابی استاد
 اجرای نظام جامع ارزشیابی استاد
 نظارت و پیگیری تاثیراجرای ارزشیابی استاد بر ارتقای عملکرد آموزشی

 

وظایف اختصاصی در حیطه پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و طرحهای نوآورانه آموزشی
 همکاری با مرکز مطالعات در تدوین شیوهنامه برای طرحهای توسعه ای، فعالیتهای نوآورانه آموزشی، دانش پژوهی
آموزشی و پژوهش در آموزش
 همکاری با مرکز مطالعات در بسترسازی برای شرکت اعضای هیات علمی در جشنواره شهید مطهری دانشگاهی و
کشوری


 وظایف اختصاصی در حیطه آموزشهای مبتنی بر جامعه و پاسخگو
 همکاری در استقرار و توسعه برنامه های آموزشی مبتنی بر جامعه و پاسخگو، توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان در زمینه آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو
 همکاری با مرکز مطالعات در طراحی و اجرای نظام ارزشیابی و پایش آموزشهای مبتنی بر جامعه و پاسخگو


وظایف اختصاصی در حیطه فعالیت های دانشجویی

راه اندازی، حمایت و نظارت بر کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده
 همکاری با مرکز مطالعات در توانمندسازی آموزشی اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده
 همکاری و تسهیل فعالیت های دفتر استعداد درخشان

 

کلید واژه ها: دفاتر توسعه معرفی

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۴۰۱