مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

تعداد بازدید:۶۴۵۳
  

نام و نام خانوادگی: دکتر معصومه غلامی

رشته تحصیلی:دکترای فیزیولوژی

پست الکترونیک: masoumeh.gholami1983@gmail.com

تلفن مستقیم: 08633383608

شماره تماس داخلی: 608

آدرس: اراک -میدان بسیج - خیابان بیمارستان امیرالمومنین- مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)-معاونت آموزش 

سوابق اجرایی

 •  ریاست دانشکده پیراپزشکی 1399-1397
 • معاونت آموزش و پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب 1401- 1397
 • معاونت اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  1400-1399
 • مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 1401- تا کنون
   

شرح وظایف

 • هدایت، هماهنگی، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه
 • سازماندهی، برنامه ریزی، اجراء و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
 • هدایت، اجراء و نظارت بر روش های نوین آموزشی و مطالعه برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه
 • سازماندهی، اجراء و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای یاددهی ویادگیری
 •  هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمونها با هدف ارتقای کیفی آزمونها
 •  سازماندهی و نظارت بر فرایندهای شناسایی ،جذب و بهره وری استعدادهای درخشان
 • هدایت، تصویب، تامین بودجه و نظارت بر طرح های پژوهش در آموزش
 • هدایت، اجراء ونظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه
 •  هدایت، هماهنگی، تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی بر اساس آئین نامه مربوطه
 • نظارت بر عملکرد و هماهنگی فعالیت های دفاتر توسعه آموزش تابعه
 •  ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه
 •  ارائه مشاوره، همکاری و هماهنگی در طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
 • شرکت در جلسات، شوراها و کمیته ها براساس ضوابط و مقررات دانشگاه و معاونت آموزشی

کلید واژه ها: مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی مدیریت

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۲