ثبت نام در کارگاه

 

ثبت نام شرکت درکارگاه ارزیابی آزمون ها

نام مدرس:دکتر زهره عنبری

مورخ سه شنبه 23 مهر ماه 98

 ساعت 13:00 الی 15

مکان برگزاری: سالن امام جواد (ع)

 

 

ثبت نام شرکت درکارگاه طرح درس

نام مدرس:دکتر مهسا شکور

مورخ : چهار شنبه 1 آبان ماه 98

 ساعت 13:00 الی 15

مکان برگزاری: سالن امام جواد (ع)

 

ثبت نام شرکت در کارگاه ارزیابی آزمون ها (غیر حضوری)

تاریخ ارایه جزوه: 98/08/1

تاریخ پروژه: 98/08/30

 

 

ثبت نام شرکت درکارگاه بازخورد

نام مدرس:دکترفریبا حقانی

مورخ : دوشنبه 4 آذر ماه 98

 ساعت 13:00 الی 15

مکان برگزاری: سالن امام جواد (ع)

 

 

ثبت نام شرکت در کارگاه طرح درس(غیر حضوری)

تاریخ ارایه جزوه: 98/09/1

تاریخ پروژه: 98/09/30

 

ثبت نام شرکت درکارگاه روش تدریس مبتنی بر حل مسئله(PBL)

نام مدرس:خانم دکترلیلا بذرافکن

مورخ : سه شنبه 26 آذر ماه 98

 ساعت 13:00 الی 15

مکان برگزاری: سالن امام جواد (ع)

 

ثبت نام شرکت در کارگاه آموزش مجازی(غیر حضوری)

 تاریخ ارایه جزوه: 98/10/1 تاریخ پروژه: 98/10/30

 

ثبت نام شرکت درکارگاه منتورینگ در آموزش بالینی

نام مدرس: آقای دکتر جواد کجوری

مورخ : شنبه 21 دی ماه 98

مکان برگزاری: سالن امام جواد (ع)

 

ثبت نام شرکت درکارگاه ارزشیابی استدلال بالینی

نام مدرس: خانم دکتر مهسا شکور

مورخ : سه شنبه 24 دی ماه 98

 ساعت 8:00 الی 10:00

مکان برگزاری: سالن امام جواد (ع)

 

ثبت نام شرکت درکارگاه ارزیابی بالینیDOPS

نام مدرس: آقای دکتر علیرضا کمالی

مورخ : دوشنبه 30 دی ماه 98

 ساعت: 10:30 الی 12:30

مکان برگزاری: سالن امام جواد (ع)

 

ثبت نام شرکت درکارگاه اخلاق حرفه ای

نام مدرس: آقای دکتر محسن فدوی

مورخ : دوشنبه 7بهمن ماه 98

 ساعت: 10:00 الی 12:00

مکان برگزاری: سالن امام جواد (ع)

 

 

ثبت نام شرکت در کارگاه ارزیابی آزمون های چهار گزینه ای 

مدرس: سرکار خانم دکتر شکور 

تاریخ : 98/11/30

ساعت : 15-13

مکان: سالن امام جواد (ع) ساختمان معاونت آموزش 

 

 

کلید واژه ها: ثبت نام در کارگاهتوانمندسازی اساتید