فرم ارزشیابی کارگاه حضوری ارزیابی آزمون های چهار گزینه ای

ارزشیابی کارگاه ارزيابي آزمون هاي چهار گزينه اي مدرس: سرکار خانم دکتر شکور - 30 بهمن 98
 • 0
 • اطلاعات شخصی
  1
 • • تکمیل این بخش صرفا جهت صدور گواهی می‌باشد.
  2
 • نام و نام خانوادگی*
  3
 • جنسیت*فقط یکی انتخاب کنید
  زن
  مرد
  4
 • سابقه تدریس*فقط یکی انتخاب کنید
  0-5
  6-11
  11 به بالا
  5
 • رشته تحصیلی*نام کامل
  6
 • سوالات ارزشیابی
  7
 • • آیا موضوع کارگاه، برای ارائه کارگاهی تناسب داشت؟*امتیاز بدهید
  8
 • • آیا ارائه دهنده کارگاه اطلاعات کافی و تخصص لازم را دارا بود؟*امتیاز بدهید
  9
 • • آیا قبل از کارگاه، برنامه زمان بندی و چگونگی اجرا ارائه شد؟*امتیاز بدهید
  10
 • • آیا وضعیت فیزیکی محل کارگاه (فضا، موقعیت، چیدمان، امکانات، نور،) مناسب این کارگاه بود؟*امتیاز بدهید
  11
 • • آیا محتوای کارگاه با زمان ارائه کارگاه مطابقت داشت ؟*امتیاز بدهید
  12
 • • آیا محتوای کارگاه با نیازهای جامعه علمی مطابقت داشت ؟*امتیاز بدهید
  13
 • • آیا توالي مناسب و منطقي مطالب رعایت شد؟*امتیاز بدهید
  14
 • • آیا امکان مشارکت شنوندگان در بحث ها فراهم شد؟*امتیاز بدهید
  15
 • • رضايت شما از بکارگيري وسايل آموزشي در اين برنامه چه میزان بود؟*امتیاز بدهید
  16
 • • آیا ارائه دهنده، به موضوع، روش های ارائه و فضای کارگاهی تسلط کافی داشت؟*امتیاز بدهید
  17
 • • میزان احساس رضایت از حضور در کارگاه خود را چگونه توصیف میکنید ؟*امتیاز بدهید
  18
 • • میزان برآورده شدن انتظارات خود را چگونه توصیف میکنید ؟*امتیاز بدهید
  19
 • • میزان تغییرنگرش مثبت خود در اثر شرکت در کارگاه را چگونه توصیف میکنید ؟*امتیاز بدهید
  20
 • • میزان افزایش مهارت خود در اثر شرکت در کارگاه را چگونه توصیف میکنید ؟*امتیاز بدهید
  21
 • • میزان افزایش دانش خود در اثر شرکت در کارگاه را چگونه توصیف میکنید ؟*امتیاز بدهید
  22
 • • آیا کارگاه به اهداف از قبل تعیین شده رسید؟*امتیاز بدهید
  23
 • • نظرات و پیشنهادات شخصی خود را در این قسمت وارد کنید*توضیح بیشتر
  24