کارگاه مجازی طرح درس

ارزشیابی کارگاه مجازی طرح درس
 • تکمیل این بخش صرفا جهت صدور گواهی می باشد.
  1
 • 2
 • نام و نام خانودگی*نام کامل
  3
 • جنسیت*
  4
 • سایقه تدریس*کشور مورد نظر را انتخاب کنید
  5
 • رشته تحصیلی*نام کامل
  6
 • سوالات ارزشیابی
  7
 • آیا موضوع ، برای ارائه مجازی مناسب بود؟*امتیاز بدهید
  8
 • آیا قبل از کارگاه،برنامه زمان بندی ارائه شده است؟*امتیاز بدهید
  9
 • آیا وضعیت سامانه نوید مناسب ارائه مجازی بود؟*امتیاز بدهید
  10
 • آیا محتوی ارائه شده با نیازهای جامعه علمی مطابقت داشت؟*امتیاز بدهید
  11
 • یا توالی مناسب و منطقی مطالب رعایت شده است؟*امتیاز بدهید
  12
 • آیا کیفیت تصویری و صوتی محتواهای آموزشی مناسب بود؟*امتیاز بدهید
  13
 • آیا امکان سوال کردن و پاسخ گرفتن فراهم شده است؟*امتیاز بدهید
  14
 • میزان احساس رضایت از شرکت در این برنامه را چگونه توصیف می کنید؟*امتیاز بدهید
  15
 • میزان برآورده شدن انتظارات خود را چگونه توصیف می کنید؟*امتیاز بدهید
  16
 • میزان تغییر نگرش مثبت خود را در اثر شرکت در برنامه چگونه توصیف می کنید؟*امتیاز بدهید
  17
 • میزان افزایش دانش خود را در اثر شرکت در برنامه چگونه توصیف می کنید*امتیاز بدهید
  18
 • نظرات*نظرات و پیشنهادات خود را در این بخش وارد کنید.
  19