اعتبار بخشی برنامه های آموزشی

 

مسئول بسته :دکتر مهسا شکور 

رشته : دکتری تخصصی آموزش پزشکی                        

مرتبه علمی  :استادیار       

کارشناس بسته : خانم رضوان آزاد                                                                                   

اهداف بسته:

شناسایی نقاط قوت و ضعف در برنامه های آموزشی (کوریکولوم ها) به منظور ارائه بازخورد به مسئولین ذی ربط و گروههای بازنگری کوریکولوم در سطح کشور و دانشگاه ها جهت ارتقاء مستمر کیفیت
 نظام مند نمودن فرایند نظارت و ارزیابی برنامه های آموزشی
طراحی و اجرای فرایند اعتباربخشی برنامه های آموزشی بصورت ادواری

 تدوین استانداردهای فرایندهای آموزشی
توانمندسازی گروه های آموزشی
 ارزشیابی داخلی فرایندهای آموزشی بر اساس استانداردهای تدوین شد

کلید واژه ها: اعتبار بخشیبرنامه های آموزشی