معرفی واحد توانمند سازی

مسئول واحددکتر مهسا شکور

رشتهدکترای آموزش پزشکی 

مرتبه علمی : دکتری تخصصی                                                                                 

 

کارشناس واحد:   زهرا میرزایی 

                                                                                                                                                                                                                               

شرح وظایف :

آشنا نمودن اعضای هیأت‌علمی با قوانین و مقررات دانشگاهی

ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های  اعضای هیأت‌علمی در حوزه یاددهی- یادگیری

ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های  اعضای هیأت‌علمی در حوزه ارزشیابی فعالیتهای آموزشی 

ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های  اعضای هیأت‌علمی در حوزه مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک

ایجاد زمینه رشد مداوم حرفه‌ای اعضای هیأت‌علمی

 

کلید واژه ها: توانمند سازیمعرفی