روز جهانی و هفته ملی کودک

تاریخ برگزاری : ۲۰ مهر ۱۳۹۷ پیام سلامت
روز جهانی و هفته ملی کودک