ثبت نام در کارگاه

ثبت نام شرکت درکارگاه ارزیابی آزمون ها

نام مدرس:دکتر زهره عنبری

مورخ سه شنبه 23 مهر ماه 98

 ساعت 13:00 الی 15

مکان برگزاری: سالن امام جواد (ع)

 

 

ثبت نام شرکت درکارگاه طرح درس

نام مدرس:دکتر مهسا شکور

مورخ : چهار شنبه 1 آبان ماه 98

 ساعت 13:00 الی 15

مکان برگزاری: سالن امام جواد (ع)

 

ثبت نام شرکت در کارگاه ارزیابی آزمون ها (غیر حضوری)

تاریخ ارایه جزوه: 98/08/1

تاریخ پروژه: 98/08/30

 

 

ثبت نام شرکت درکارگاه بازخورد

نام مدرس:دکترفریبا حقانی

مورخ : دوشنبه 4 آذر ماه 98

 ساعت 13:00 الی 15

مکان برگزاری: سالن امام جواد (ع)

 

 

ثبت نام شرکت در کارگاه طرح درس(غیر حضوری)

تاریخ ارایه جزوه: 98/09/1

تاریخ پروژه: 98/09/30

 

 

 

کلید واژه ها: توانمندسازیثبت نام

تعداد بازدید:۷۶۷