معرفی دبیرخانه

تحول در نظام آموزش  یکی از بزرگترین و اثرگذارترین اقداماتی است که در هر کشوری  می تواند ضامن رشد و توسعه پایدار در آن جامعه گردد، تا آنجا که آثار این تحول در شئونات زندگی مردم نمایان شده و موجبات رضایتمندی جامعه را فراهم خواهد نمود.

در راستای تحقق طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و آمایش سرزمین و با تأکید بر اولویتهای کشور و کلان منطقه شش آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور، دبیرخانه ستاد تحول آموزش و آمایش سرزمینی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1395تشکیل شد.

همچنین به منظور عملیاتی ساختن طرح تحول و نوآوری آموزش، برای هر بسته ی مأموریتی یک کارگروه متشکل از اعضای  هیئت علمی، کارشناسان مرتبط با آن بسته زیر نظر دبیرخانه ستاد تشکیل گردیده است .

 

معرفی بسته های طرح تحول در نظام آموزش

 

 

تعداد بازدید:۲۲۹