پوستر همایش

 

به استحضار می رساند با توجه به سیاست گذاری های جدید وزارت بهداشت صدور گواهی آموزش مداوم فقط برای اعضای هیات علمی که در دانشگاه علوم پزشکی اراک حضور دارند امکان پذیر است. در صورت ارسال اسامی  شرکت کنندگان و تایید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه های دیگر، گواهی مرکز مطالعات برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد.

تعداد بازدید:۲۳۵۲