کمیته علمی

 

 

 

جناب آقای دکتر  علی آرش انوشیروانی

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک

 رییس همایش

1545557570-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم دکتر مهسا شکور

عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی اراک

دبیر علمی همایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم دکتر نسرین روزبهانی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک

سخنران

1545557909-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم دکتر شعله بیگدلی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سخنران

1545558242-.png

 

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر یداله زارع زاده

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

سخنران

1545558293-.jpg

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم دکترلیلا  بذرافکن

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سخنران

1545558314-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم دکتر فخرالسادات حسینی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

سخنران 

 

 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر وحید عشوریون

عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
post-doc fellow mc master canada اصفهان

سخنران

1545558329-.jpg

         

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید:۴۹۸