معرفی واحد پژوهش در آموزش

 

 واحد پژوهش در آموزش دانشگاه در راستای رسالت اصلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی که همانا ارتقاء کیفی سطح آموزش در دانشگاه است تشکیل شد.

این دفتر سعی دارد از طریق جلب همکاری و حمایت اعضای هیأت علمی دانشگاه در انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه آموزش پزشکی ضمن برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزش دانشگاه،  گام مؤثری در ارتقاء کیفیت آموزش در سطح منطقه ای بردارد

کلید واژه ها: پژوهش در آموزشمعرفی

تعداد بازدید:۲۷۴