معرفی اعضا

                                                                                                                                                        

 

اعضای کمیته پژوهش در آموزش

 

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دکتر داود حکمت پو

 

1

عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دکتر زهره عنبری

 

2

عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دکتر مهسا شکور

 

3

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

دکتر کتایون وکیلیان

 

4

عضو هیات علمی  دانشکده پزشکی

بهراک تاثریان

 

5

عضو هیات علمی  دانشکده پزشکی

دکتر محمد بیات

 

6

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری

دکتر محبوبه سجادی

 

7

عضو هیات علمی  دانشکده بهداشت

دکتر محسن شمسی

 

8

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

دکتر راحله سلطانی

 

9

عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

دکتر سمیه بابایی

 

10

عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

دکتر فریده جلالی مشایخی

 

11

عضو هیات علمی  دانشکده پیراپزشکی

 آقای محمود خسروی

 

12

عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی

دکتر بهرام جلائی

 

13

عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی

 خانم بهیه کهنسال

 

14

 

کلید واژه ها: پژوهش در آموزشکمیته

تعداد بازدید:۳۲۴