ارتباط واحد برنامه ریزی درسی

 مسئول

سرکار خانم دکتر مهسا شکور :

شماره داخلی: 300

کارشناس

سرکار خانم رضوان آزاد:

تلفن مستقیم : 34173641

 

کلید واژه ها: برنامه ریزی درسیارتباط

تعداد بازدید:۳۴۸