شرح وظایف

 

  • اهداف و شرح وظایف :

1-آیین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) و دفاتر توسعه آموزش (EDO)

2-آیین نامه داخلی شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک

3- چک لیست بازدید از مراکز EDO

تعداد بازدید:۱۶۷