معرفی

یکی از ملاکهای توسعه جوامع وضعیت مراکز آموزش عالی آنها می باشد و در مراکز توسعه آموزش عالی محور فعالیت ، یادگیری فراگیران و پژوهش می باشدجهت ارتقاء روشهای یادگیری ، روشهای تدریس ، ارزشیابی فراگیران برای محافظت از جامعه ، نهادهای آموزشی لازم می باشد که یکی از این نهادهای کلیدی در سطح دانشکده مراکز توسعه آموزش دانشکده EDO می باشد

تعداد بازدید:۳۶۳