دانشکده بهداشت

تعداد بازدید:۷۹۹

                                                                              

                   نام مسئول  EDO: سرکار خانم دکتر راحله سلطانی 

دفاتر توسعه آموزش پزشکی تحت نظر روسای دانشکده ها و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در هر دانشکده تشکیل شده اند.هدف کلی این دفاتر، ارتقای کیفیت آموزش پزشکی به شرح زیر می باشد:

   تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در زمینه وظایف معلمی آنان

   بهینه سازی برنامه های آموزش در سطوح مختلف

    بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های اعضای هیات علمی و دانشجویان

    هدایت اعضای هیات علمی بسوی انجام تحقیق در زمینه آموزش

    جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری

محورهای کلی وظایف دفاتر توسعه آموزش پزشکی

هدایت و حمایت علمی و فنی در زمینه های:

برنامه ریزی آموزشی

       انجام نیاز سنجی اعضای هیات علمی و جلب نظرات آنان

       تدوین course plan

       نظارت بر تدوین Lesson Plan

ارزشیابی

       ارزشیابی درونی گروه ها و بررسی وضع موجود

       بهبود ساختار و روش های ارزیابی دانشجو

       ارزشیابی اعضای هیات علمی

       ارزشیابی برنامه و ارائه بازخورد

       آموزش اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش

       برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی با مشارکت مرکز مطالعات

      اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی

پژوهش در آموزش

       مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه آموزش

       مشارکت در تعیین عناوین پژوهش در آموزش

تشویق اساتید به استفاده از روش های نوین و موثر آموزشی

       بررسی روش های فعلی مورد استفاده

       مشارکت در آموزش روش های نوین

 

برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر نمودن آنها در فعالیت های واحد

کلید واژه ها: دفاتر توسعه دانشکده بهداشت