کارشناسان

 

 

                     مژگان نظام الدینی

حوزه فعالیت

کارشناس  مسئول ارزشیابی

تحصیلات

کارشناسی

رشته

زبان و ادبیات انگلیسی

تلفن تماس

34173641-086

پست الکترونیکی

nezameddinmozhgan@yahoo.com

 

                      رضوان آزاد

حوزه فعالیت

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

رشته

آموزش پزشکی

تلفن تماس

34173641-086

پست الکترونیکی

edcarak@gmail.com

 

 

                      شاهین صارمی            

 

حوزه فعالیت

کارشناس  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

تحصیلات

کارشناسی ارشد

 

رشته

کامپیوتر

 

تلفن تماس

34173641-086

 

پست الکترونیکی

hsa1358@yahoo.com

 

 

 

 

                               زهرا میرزایی

حوزه فعالیت

کارشناس واحد رشد و بالندگی اعضای هیات علمی

تحصیلات

کارشناسی

رشته

بهداشت عمومی

تلفن تماس

34173641-0861

       

 

                      ریحانه هاشمی فرد

حوزه فعالیت

کارشناس واحد استعداد درخشان           

تحصیلات

کارشناسی

رشته

مامایی

تلفن تماس

34173641-0861

 

 

                               نیلوفر شوکت زاده

حوزه فعالیت

کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

تحصیلات

کارشناسی

رشته

بهداشت عمومی

تلفن تماس

34173641-0861

 

کلید واژه ها: مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیکارشناسان

تعداد بازدید:۸۵۰