اعضای کمیته دانش پژوهی آموزشی

 

1

جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی

 

رئیس کمیته

2

سرکار خانم دکتر نسرین روزبهانی

دبیر کمیته

 

3

سرکار خانم دکتر زهره عنبری

 

عضو کمیته

4

سرکار خانم دکتر محبوبه خورسندی

 

عضو کمیته

5

سرکار خانم دکترمهسا شکور

 

عضو کمیته

تعداد بازدید:۳۸۹