اعضای واحد برنامه ریزی درسی

 مسئول

 

نام و نام خانوادگی

سمت

سرکار خانم دکتر مهسا شکور  (عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی)

کارشناس

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

سرکار خانم رضوان آزاد  (کارشناس برنامه ریزی آموزشی  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی)
تعداد بازدید:۳۳۰