بسته توسعه و ارتقای زیرساختهای آموزش علوم پزشکی

مسؤل بسته 

دکتر حمید ابطحی 

 رشته  دکتری تخصصی میکروب شناسی

مرتبه علمی  : استاد

کارشناس بسته 

خانم مژگان نظام الدینی 

شرح وظایف

کلید واژه ها: طرح تحولارتقا زیر ساخت ها

تعداد بازدید:۶۴۷