بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

 

مسؤل بسته

  دکتر راحله سلطانی 

 رشته : دکتری تخصصی آموزش بهداشت

مرتبه علمی  : استادیار 

کارشناس بسته 

 

 

شرح وظایف

تعداد بازدید:۸۲۲