بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

مسؤل بسته 

دکتر بهرام جلائی 

 رشته : دکتری تخصصی 

مرتبه علمی  : استادیار 

کارشناس بسته

خانم رضوان رضایی  

شرح وظایف

 

کلید واژه ها: طرح تحولبین الملل سازی

تعداد بازدید:۵۵۷