بسته آمایش سرزمینی، مآموریتگرایی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها

مسؤل بسته 

دکتر مهدی بختیار

 رشته : فوق تخصص ریه 

مرتبه علمی  : استادیار 

کارشناس بسته: دکتر سعید امینی 

شرح وظایف

 

کلید واژه ها: نشست دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزشماموریت گرایی

تعداد بازدید:۴۵۱