بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

مسؤل بسته 

دکتر پگاه محقق

 رشته : دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی 

مرتبه علمی  : استادیار

کارشناس بسته 

خانم مژگان نظام الدینی 

شرح وظایف

کلید واژه ها: طرح تحولبسته پاسخگو

تعداد بازدید:۵۰۹