اعضای هیات علمی

 

دکتر زهره عنبری

وضعیت استخدامی

رسمی

حوزه فعالیت

عضو هیأت علمی

تحصیلات

دکترا(PHD)

رشته

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تلفن تماس

086-34173502

پست الکترونیکی

---------

 

 

 

 

دکتر رحمت الله جدیدی

وضعیت استخدامی

رسمی

حوزه فعالیت

عضو هیأت علمی

تحصیلات

دکترا(PHD)

رشته

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تلفن تماس

4173502-0861

پست الکترونیکی

--------------------------

 

 

 

 

دکتر مهسا شکور

وضعیت استخدامی

--

حوزه فعالیت

عضو هیئت علمی- مسئول دفتر استعداد درخشان

تحصیلات

دکترای تخصصی

رشته

آموزش پزشکی

تلفن تماس

4173502-0861

پست الکترونیکی

ms.shakour@gmail.com

 

 

کلید واژه ها: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیاعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۱۴۱۴