معرفی

در حال حاضر 8 واحد، با مسئولین و اعضاء مربوطه در مرکز در حال انجام وظیفه می باشند و همچنین کمیته هایی نیز زیر نظر این واحدها و یا مستقلا زیرنظر مدیریت مرکز فعالیت می نمایند. شماری از این کمیته های نهگانه زیر مجموعه ای از واحدهای مربوطه در مرکز می باشند و همسو و در راستای فعالیتهای واحدهای مربوطه مشغول فعالیت هستند که این کمیته ها شامل کمیته های استعدادهای درخشان، ارزشیابی، پژوهش در آموزش، برنامه ریزی آموزشی و پزشکی می باشند. بقیه کمیته ها مستقلا" و به طور مستقیم زیر نظر مرکز مطالعات فعالیت می نمایند که شامل کمیته ارزیابی درونی و کمیته دانشجوئی می باشند.

کلید واژه ها: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمعرفی

تعداد بازدید:۶۹۸