نیاز سنجی ویژه کارگاه های اساتید شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷

نیازسنجی کارگاه ‌های مهارت های آموزشی اساتید شش ماهه دوم سال 1397
 • توجه!!! لطفا پیشنهاد برگزاری کارگاه های مرتبط با موضوعات پژوهشی خود را به معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام فرمایید
  0
 • مشخصات
  1
 • 2
 • نام و نام خانوادگی*
  3
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  4
 • رشته تحصیلی*
  5
 • آخرین مدرک تحصیلی*مدرک تحصیلی مورد نظر را انتخاب کنید
  6
 • توضیحات بیشتر*اطلاعات تکمیلی مدرک تحصیلی
  7
 • مرتبه علمی*مرتبه علمی مورد نظر را انتخاب کنید
  8
 • شماره همراه*
  9
 • ایمیل*
  10
 • محل خدمت*محل خدمت مورد نظر را انتخاب کنید
  11
 • سابقه تدریس*
  0-5 سال
  6-10 سال
  11سال به بالا
  12
 • سوالات عمومی
  13
 • نحوه اجرا برنامه به چه صورت باشد؟*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  کلاس های متوالی2دوساعته
  کارگاه یک روزه
  کارگاه صبح
  کارگاه عصر
  آموزش مجازی
  برنامه های آموزش فردی
  14
 • زمان مناسب ارائه برنامه های توانمندسازی از نظر شما کدامیک از موارد زیراست؟*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  بعداز وقت اداری
  وقت اداری
  پنج شنبه ها
  15
 • توضیحات بیشتر*اطلاعات تکمیلی سوالات عمومی
  16
 • اعلام نیاز
  17
 • مهارت های آموزشی پایه*الزامی برای اساتید با سابقه تدریس 5 سال
  روش تدریس نوین0
  روش تدریس مقدماتی0
  ارزیابی دانشجو0
  روش تدریسهای مبتنی بر کار تیمی0
  سخنرانی فعال و پیش سازمان دهنده0
  کاربرد رسانه در آموزش2 (نرم افزارها)0
  18
 • مهارت های آموزشی بالینی*
  OSCE0
  miniCEX0
  journal club0
  استدلال بالینی0
  کارگاه آموزشی مبتنی بر شواهد0
  آموزش در بالین0
  19
 • اخلاق حرفه ای*
  مبانی0
  روش تدریس و ارزشیابی0
  20
 • برنامه های مورد نیاز*عنوان کارگاه های آموزشی مورد نظر خود را بنویسید
  21
 • آیا تمایل به تدریس در کارگاه های آموزشی دارید؟*
  بلی
  خیر
  22
 • مستندات و درخواست تدریس در کارگاه های دوره دوم سال جاری*درصورت پاسخ مثبت به سوال بالا، لطفا اسکن درخواست کتبی خود و مستندات مربوطه را بارگذاری کنید. بارگذاری
   23