دوشنبه 7 خرداد 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


آگهی مزایده واگذاری خدمات سرپایی داروخانه بیمارستان مهر خنداب

بسمه تعالی

آگهی مزایده

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری ، نسبت به  واگذاری خدمات سرپایی داروخانه بیمارستان مهر خنداب از طریق اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند از زمان انتشار آگهی روز دوشنبه مورخ02/11/1396تا آخر وقت اداری روزشنبه مورخ 7/11/1396با مراجعه به بیمارستان خنداب نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده اقدام و پس از تکمیل در مهلت مقرر با قید قبولی و امضاء کلیه اوراق و ضمیمه نمودن مدارک و مستندات مورد نیاز به همراه پیشنهاد خود لغایت روز سه شنبه 17/11/1396تحویل نمایند .

-مهلت واگذاری : یکسال از تاریخ عقد قرارداد .

-مبلغ تضمین شرکت در مزایده : به شرح اسناد مزایده برابر با000/000/7ریال

- محل ، زمان و مهلت تحویل اسناد و مدارک و قیمت های پیشنهادی: به شرح اسناد مزایده و لغایت روز سه شنبه مورخ 17/11/1396

- نشانی محل دریافت اسناد مزایده  و تحویل مدارک و پیشنهاد قیمت : خنداب،خیابان شهید بهشتی، بیمارستان مهر خنداب،دفتر مدیریت بیمارستان.

بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved