دوشنبه 7 خرداد 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


آگهی مزایده واگذاری واحد تزریقات مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر اراک ( اجاره )

باستناد ماده (224 ) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 88 قانون اخیرالذکر و بند 2 از مصوبات  مورخ 25/06/1394  کارگروه واگذاری و کاهش تصدی دانشگاه علوم پزشکی اراک؛ واحد تزریقات  مرکز آموزشی درمانی امیرکبیراراک برابر ضوابط به واجدین شرایط بطور اجاره واگذار می گردد .

موضوع مزایده : واگذاری واحد تزریقات مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر اراک

مهلت دریافت اسناد مزایده : از مورخ 22/09/1396 لغایت 30/09/1396

مهلت ارسال پیشنهادات : تا پایان وقت اداری ساعت 14 عصر روزیکشنبه 10/10/1396

میزان سپرده شرکت درمزایده : ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به مبلغ   20000000 ریال به شماره حساب1-161343030 بانک رفاه کارگران  در وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک  .

محل دریافت اسناد مزایده : اراک خیابان شهید شیرودی میدان پرستار مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر مدیریت امور اداری .

محل تحویل پیشنهادات : اراک خیابان شهید شیرودی میدان پرستار واحد حراست مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات : تاریخ11/10/1396ساعت9 صبح در دفتر مدیریتمرکز آموزشی درمانی امیرکبیر اراک می باشد.

حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی نامه یا کارت ملی بلامانع می باشد.

روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر اراک
بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved