دوشنبه 7 خرداد 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای      مناقصه شماره 24-96

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد امور حمل و نقل درون شهری ستاد مرکزی خود را به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد :   از مورخ 21/09/1396 لغایت 28/09/1396

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : واریز مبلغ 350000  ریال به حساب 2177865386005 ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه : اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد : تا پایان وقت اداری روز  یکشنبه 10 /10/1396

میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به مبلغ 376.620.000 ریال به شماره حساب1 -161343030  بانک رفاه کارگران  در وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک.

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات : متقاضیان میتوانند جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی : اراک خیابان شهید شیرودی،خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره تدارکات ،و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک ،خیابان شهید شیرودی،خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات :  روز دوشنبه مورخ 11/10/1396 ساعت 9 صبح  در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی نامه بلامانع می باشد. )حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید

روابط عمومی واموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک
بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved