دوشنبه 7 خرداد 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه شماره :23-96

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظردارد خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی  استان مرکزی را به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط به شرح اسناد مناقصه واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد : از مورخ 14/09/1396 لغایت 20/09/1396

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:واریز مبلغ350000 ریال به حساب 2177865386005 ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد : تا پایان وقت اداری روز شنبه 02/10/1396

میزان سپرده شرکت درفرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به مبلغ 295.100.000 ریال شماره حساب1-161343030 بانک رفاه کارگران در وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک.

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات : متقاضیان میتوانند جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی :اراک ،خیابان شهید شیرودی،خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک امور قراردادها و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک ،خیابان شهید شیرودی،خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات :  یکشنبه تاریخ 03/10/1396راس ساعت  9 صبح در دفتر مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی نامه بلامانع می باشد.)حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانیhttp://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید. اسناد مناقصه در پورتال دانشگاه علوم پزشکی به آدرس https://arakmu.ac.ir درقسمت مزایده ها و مناقصات قابل دسترسی می باشد.


ارائه سرویس اینترنت و اینترانت درخواست برای ارائه پیشنهاد قیمت (RFP )

روابط عمومی واموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک
بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved